Bạn nghĩ SEO là một ngành như thế nào? Một số bạn nói SEO rất đơn giản, một số bạn nói SEO rất phức tạp mặc dù đã được đào tạo SEO ở rất nhiều nơi. Tại sao lại có sự phân hóa hai luồng suy nghĩ như vậy? Mình nghĩ điều cốt lõi ở […]