Chèn Google Adsense vào AMP WordPress không sử dụng Plugin

Chèn Google Adsense vào AMP Wordpress không sử dụng Plugin